Soli demo! Tuesday 02-08 19:00

De politie kan demonstranten in Nederland al hun burgerrechten ontnemen door hen in vreemdelingendetentie te plaatsen. Dat blijkt uit een schokkend vonnis dat maandag is binnen gekomen bij de rechtbank van Utrecht. Het vonnis betrof 6 van de 150 demonstranten die op 5 juli op straat gearresteerd werden bij een betoging tegen de ontruimingsgolf in Amsterdam waarbij ongeveer 50 mensen in vreemdelingdetentie terecht kwamen.

De reden waarom de zes vastzaten is niet omdat ze ergens van verdacht werden, maar omdat ze gebruik maken van hun zwijgrecht.
Waar de Staat normaal van een vermoeden van onschuld uit moet gaan, is binnen het Nederlandse recht blijkbaar de situatie ontstaan dat mensen langdurig kunnen worden vastgehouden als zij niet meewerken aan een onderzoek naar hun identiteit. De rechtbank authoriseert daarmee een grove schending van de mensenrechten. Het is een schending van beginselen die heel duidelijk zijn vastgelegd in artikel 6 van het EVRM, waarin de rechten van verdachten worden gewaarborgd en waarvan het zwijgrecht een gevolg is, medegedeeld via de zogenaamde ‘cautie’. Het behoort ook tot het standaard verhaal dat middelbare scholieren tijdens hun maatschappijlessen te horen krijgen van de leraar over ons rechtssysteem, en het spreekt tot de verbeelding via de vele films waarin de Amerikaanse agent de ongelukkige inrekent met de woorden: ‘you have the right to remain silent’.

Maar niet in Nederland. Nederland maakt voor vreemdelingen een apart rechtssysteem, met aparte wetten en eigen gevangenissen. Vreemdelingen maken geen deel uit van onze samenleving. Voor hen gelden er andere regels en voor hen gaat de ‘universaliteit’ van ónze rechten niet op. Dat moeten de demonstranten die nu in vreemdelingendetentie zitten aan den lijve ervaren. Zij zijn beland in de zorgvuldig aan het oog onttrokken hel van vreemdelingengevangenissen die ons land telt. Drijvende gevangenissen op industriegebieden of bij vliegvelden. Een opeenstapeling van containers waar hele gezinnen moeten wonen achter prikkeldraad, zonder contact met de buitenwereld.

Blijkbaar kan je beter misdadiger zijn, dan vreemdeling of demonstrant! De misdadiger heeft zijn zwijgrecht, de vreemdeling ondergaat de praatdwang. Voor de drie demonstranten die nu nog steeds in vreemdelingendetentie zitten geldt specifiek niet dat zij verdacht worden van een misdrijf. De massa-arrestatie in Amsterdam van 5 juli is de grootste golf van arrestaties in 14 jaar in onze hoofdstad. Bijna alle demonstranten zijn vrij gekomen zonder zelfs een bekeuring. De autoriteiten draaien er kennelijk hun hand niet meer voor om om demonstraties met geweld te beëindigen. Ook wordt vreemdelingendetentie duidelijk ingezet als truc om activisten te narren: een van de arrestanten werd zelfs op dag één herkend door politie, en alsnog 10 dagen in vreemdelingendetentie vastgehouden.

Er is geen verantwoording achteraf gemaakt. Wordt het demonstratierecht doodverklaard? Schijnheilig denkt van wel. Tijd om schoon schip te maken: We nodigen iedereen uit om dinsdag 2 augustus mee te fietsen in een ‘samenscholing van mensen op de openbare weg’, richting de bajesboot in Zaandam om aldaar het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens te begraven. Rechten zijn er voor allen, of ze zijn er niet! Mensen hebben recht om te weten waar ze aan toe zijn.

De verzameling voor de fietstocht is op het Haarlemmerplein, om 19:00 uur.
Neem een toeter mee.

[ENGLISH]
After the massive protest against the eviction of Schijnheilig at the Passeerdersgracht, there are still some demonstrators in prison. They have been put in foreigen detention because they did not want to cooperate with their own persecution. Apparently it is better to be a criminal, then an alien or a demonstrator! The criminal has his right to remain silent, the stranger is obliged to talk. For the protesters who are still in detention they are not suspected of a crime. The mass arrests in Amsterdam on July 5, is the largest wave of arrests in 14 years in our capital. Nearly all the protesters were released without even a fine. The authorities apparently want to end more and more demonstrations with violence. Detention of foreigners is also used as a ploy to bully activists : one of the arrested was even recognized on the first day and was still held 10 days in detention.

Schijnheilig organizes a demonstration on bikes to the prison boat in Zaandam, for those who are locked up and need our support. We will bury the European Convention on Human Rights when we reach the boat, because it appears that the Convention no longer applies. Read our comprehensive statement on the website. http://www.schijnheilig.org

On Tuesday, August 2 at 19:00 hours we meet with bicycles at the
Haarlemmerplein.

On Thursday, August 4 we are organizing an activist salon in the
Vondelbunker, starting at 20:00, everyone is welcome to come chat and
drink. The Vondelbunker can be found under the bridge of the Van
Baerlestraat across the Vondelpark.

Schijnheilig,
cultureel zwervend collectief

Posted in General | Comments Off on Soli demo! Tuesday 02-08 19:00

Anarchist Black Cross Soli/Discussion evening @ MKZ

Posted in General | Comments Off on Anarchist Black Cross Soli/Discussion evening @ MKZ

Statement from former prisoner NN1416

Statement in court from formerly anonymous prisoner NN1416
July 18, 2011, Utrecht, Netherlands

Mevrouw de Rechter, ik ga het kort houden, omdat het een lange dag is
geweest, en zodat niemand té veel van mijn schattige Nederlands hoeft aan te
horen.

Mijn dank is groot, aan de nederlanders die hebben geweigerd om voor de
makkelijke weg te kiezen; en aan iedereen die solidariteit heeft getoond met
de mensen die aan de verkeerde kant van de Vreemdelingenwet zijn beland.

Ik verzoek u om iedereen die nog vast zit als één groep te beschouwen — we
hebben immers of allemaal dezelfde rechten, of allemaal geen. Als er iemand
nog vastzit, dan wil ik niet vrijgelaten worden.

Wij zijn allemaal aangehouden door een staat die zich als een democratie
beschouwt. Prima. In een democratie heb je bepaalde rechten. Twee van de
belangrijkste zijn het recht om niet mee te werken aan je eigen proces, en
het recht om niet in de gevangenis te zitten zonder duidelijke
tenlasteleggingen. Gebruikend de Vreemdelingenwet, heeft het OM beide van
deze rechten weten te omzeilen, van zowel nederlanders als buitenlanders.
Men zegt trots te zijn op deze democratie, maar als basieke rechten zomaar
gestolen kunnen worden, dan is men helaas trots op iets dat niet bestaat.

“Gaat u meewerken?”
“Nee.”
“Oké, ik vermoed dat u een vreemdeling bent. Nu móét u meewerken. Gaat u
meewerken?”
“…”

Het is een strikvraag, natuurlijk, en de enige eerlijke manier om daarop te
reageren, is niet te reageren. Het hoort bij de Spaanse Inquisitie of de
niet democratische rechtstaat van Iran — maar *niet hier*.

Hulpofficier van Justitie Visser heeft mij dit met vliegende haast getekende
stuk papier gegeven, met wat willekeurige kruisjes erop en allerlei foutjes
erin, met het bevel om Nederland onmiddelijk te verlaten. Het lijkt een
template te zijn, uitgeprint van het internet, en niet eens ingevuld:

[letterlijk citaat uit terugkeerbesluit:


Postadres   postbus & nummer
postcode en plaats
Regio   Naam regio
Korpsonderdeel  korpsonderdeel
Behandeld door   Naam HOvJ
Telefoon  tel.nr
Fax  fax nr
V-nummer/Zaak  v-nummer / zaaknummer
Datum
Onderwerp  Terugkeerbesluit

Ik, ondergetekende, voorna(a)m(en) & naam HOvJ, rang van het regionaal
politiekorps naam regio , belast met het toezicht op vreemdelingen, tevens
hulpofficier van justitie, legt aan de vreemdeling zich noemende:
NNpl13<M1107051416 het volgende besluit op. De vreemdeling moet Nederland
onmiddellijk verlaten.

]

Hij heeft het niet eens gelezen, Mevrouw de Rechter, en hiermee heeft hij
levende wezens achter prikkeldraad en ijzer opgesloten. Vanwege dit stuk
papier — dat hij niet las — zijn mijn werk en privé leven zwaar verhinderd;
vanwege dit stuk papier hebben wij de afgelopen 13 dagen vernedering en
geweld meegemaakt; dankzij dit stuk papier — dat HOvJ Visser heeft ingediend
zonder moeite te nemen om het eens door te lezen — hebben zes mannelijke
agenten van de Vreemdelingenpolitie te Amsterdam mijn kamarade tegen de
vloer gedrukt en zijn vingers gebroken, terwijl drie vrouwelijke agenten
door de muur meeluisterden en lachten. (Toen hij uiteindelijk het bewustzijn
verloor, hielden ze op met lachen).

“Maar toch,” hoor ik iemand zeggen, “jullie zijn illegaal … ”

Wij zijn noch illegaal, noch legaal. Wij zijn mensen, die elke minuut van
ontnomen vrijheid als 10 lange jaren ervaren, en laat je niet bedriegen: het
feit dat we CNN en Comedy Central mogen kijken, en twee keer per dag in de
buitenlucht mogen staan, maakt het niet prettiger.

Zeg me alsjeblieft niet, dat als de grens tussen twee landen in een bos
ligt, dat als je tien meter de verkeerde kant op afdwaalt, dat je ineens
“illegaal” bent en opsluiting, vernedering, en geweld verdient. Tenzij wij
zulke middeneeuwse fantasieën nog koesteren, is het vrij duidelijk: niemand
is illegaal. Wat we zijn, is ongewenst.

We zijn veroordeeld, net als iedere andere mens, om ergens op de oppervlakte
van de Aarde te staan, zitten, of liggen. Daar kunnen we helaas niets aan
doen. Als je overal verdreven wordt, wat dan?

Ik ben vrij zeker dat het enige waar we op kunnen rekenen in de komende 50
jaar, is ellende op deze planeet. Maar het enige wat ons nooit ontnomen kan
worden, is solidariteit; niet alleen met degene die lijden, maar ook met
degene die weigeren om hun te laten lijden, en daar een flinke prijs voor
betalen; met degene die opkomen voor de gestolen rechten van ons allemaal;
met de onvoorstelbare angst dat het gebrek aan een fietslamp opsluiting zal
betekenen, en deportatie naar een plek waarvandaan je ooit een heel goede
reden had om te vluchten.

Het feit dat je door de politie in elkaar geslagen bent betekent niet dat je
gewelddadig bent; het feit dat je voor de rechter zit betekent niet dat je
schuldig bent; het feit dat je je verzet tegen een onmenselijk beleid
betekent niet dat je illegaal bent. Ongewenst, misschien.

Maar omdat de mens vaak de oorzaak is van andermans ellende, zijn wij —
mensen — de enige die dat kunnen veranderen.

[ENGLISH]
Your Honour, I’ll keep it short, because it’s been a long day, and also so
that no one has to hear all too much of my cute Dutch.

First a big thank you, to all the Dutch people who refused to take the easy
way; and to everyone who has shown solidarity with the people who have
landed on the wrong end of the Alien Law.

I ask you to consider all of us who are still in jail as one group — after
all, either we all have exactly the same rights, or we all have none. If
anyone remains behind bars, then I don’t want to be set free.

We were all arrested by a state which considers itself a democracy. OK.  In
a democracy, who have certain rights. Two of the most important ones are the
right not to cooperate in your own prosecution, and the right not to be
locked up without clear charges brought against you. Using the Alien Law,
the Department of Justice managed to circumvent both of these rights, from
Dutch people as well as from foreigners. People claim to be proud of this
democracy, but if basic rights can be stolen so simply, then that pride is
unfortunately misplaced in something which doesn’t exist.

“Are you going to cooperate?”
“No.”
“OK, I suspect you’re a foreigner. Now, you *have* to cooperate. Are you
going to cooperate?”
“…”

It’s obviously a trick question, and the only honest way to answer it is not
to answer it. This sort of thing belongs with the Spanish Inquisition or the
undemocratic law-and-order system of Iran, but *not here*.

Deputy District Attorney Visser handed me this piece of paper, signed and
filled out in an careless hurry, with some random crosses scattered on it
and full of mistakes, ordering me to immediately leave the Netherlands. It
looks like a template, printed out from the Internet, and not even filled in
properly:

[exact quote from the deportation notice:

“Address place & number
postcode and city
Region   Name region
Department  department
Processed by   Name Deputy DA
Phone  tel #
Fax  fax #
V-number/Case  v-number / case number
Date
Subject  Deportation notice

I, the bearer, first name(s) & name Deputy DA, rank from the regional police
name region , who have jurisdiction over aliens, and deputy da, serves [sic]
the alien who calls himself NNpl13<M1107051416 the following order. The
alien must leave the Netherlands immediately.”

He didn’t even read it, your honour, and using this he banished living
beings behind barbed wire and iron. Because of this piece of paper — which
he didn’t read — my work and private life have been heavily disturbed;
because of this piece of paper, we’ve suffered humiliation and violence for
the past thirteen days; thanks to this piece of paper — which Deputy DA
Visser administered without even bothering to read through — six male
officers from the Amsterdam Foreign Police pressed my friend and comrade
against the floor and broke his fingers, while three female officers
listened through the wall and giggled. (When he finally lost consciousness,
they stopped laughing).

“But still,” I hear someone say, “You guys are illegal … ”

We’re neither illegal, nor legal. We are people, and we experience every
minute of our stolen freedom as ten long years; and don’t be deceived: the
fact that we can watch CNN and Comedy Central, and are allowed to breathe
the outside air twice a day, doesn’t make it any nicer.

Please don’t try and tell me that if the border between two countries lies
in a forest, and that if you wander ten meters in the wrong direction, you
are suddenly what’s known as an “illegal” person and therefore deserve
confinement, humiliation, and violence. Unless anyone seriously still
cherishes such medieval fantasies, it’s quite clear: no one is illegal. What
we are, is unwanted.

We are condemned, like everyone else, to stand, sit, or lie somewhere on the
surface of the Earth. We can’t really help that, unfortunately. If you’re
driven away everywhere you go, what then?

I’m quite certain that the only thing we can really count on in the coming
50 years is misery on this planet. But the only thing which can never truly
be taken away from us is solidarity; not only with people who suffer, but
with those who refuse to make them suffer, and pay a sharp price for it;
with those who stand up for the violated rights of us all; with the
unimaginable terror that a missing bicycle light could lead to imprisonment
and deportation to a place from whence you once had a very good reason to
flee.

The fact that you’ve been beaten by the police doesn’t make you a violent
person; the fact that you are sitting before a judge doesn’t make you
guilty; the fact that you refuse to cooperate with an inhumane policy
doesn’t make you illegal. Unwanted, maybe.

But since the cause of human misery is so often other humans, we — human
beings — are the only ones who can do something to change that.

Posted in General | Comments Off on Statement from former prisoner NN1416

Statement from Prisoner NN1153

Statement from Prisoner NN1153
July 27, 2011, Zaandam, Netherlands

Hier een stukje uit het hoofd van een NN’er. Daar zit ik dan met mijn goeie
gedrag in de uitzichtloze cirkel van het vreemdelingen beleid van een
systeem met grenzen zonder grenzen. Oja er is gewoon een uitweg: paspoort
laten brengen, en abracadabra, U mag weer mee doen. *NEE* Ik doe niet mee.
Dit systeem dat mensen uitsluit en opsluit roept bij mij alleen een gevoel
van walging op en mijn paspoort tonen staat voor mij gelijk aan instemmen
met dit systeem.

**NEE NOOIT**

Het bestaan van een paspoort is niet bedoeld om reizen makkelijker te maken.
Integendeel, het zorgt ervoor dat iedereen zonder dit niet kan. (Ik heb het
bewust niet over werken en geld want werken kun je altijd als je dat wil en
geld is een verzinsel, maar dat is een ander verhaal). Is het dan om een
goede rechtsorde te kunnen garanderen? Ja droom maar lekker verder. Deze
rechtsorde bestaat niet. Het is hun woord tegen dat van jou en wie zou dat
nou winnen??? En moet je dit dan niet kunnen laten toetsen door een hogere
rechter? (Prik, sorry weer een ballonnetje minder). Als Nederlander word je
geacht de wet te kennen. Oké maar ik ben toch geen Nederlander (HiHi). Krijg
ik dan een advocaat? Ja en Nee. Ja, maar een advocaat kost geld en daar
geloof ik niet in (los van of ik het nou wel of niet heb). Wordt die
advocaat dan niet betaald? Ja de staat betaalt je advocaat. Het probleem is
alleen in een hoger beroep je advocaat je naam moet hebben om Rechtsbijstand
te krijgen en die geef ik niemand en ik geloof niet in Geld dus ik wil hem
ook niet zelf betalen en ook niet laten betalen door anderen uit
solidariteit met mensen die dit geld niet hebben. Ik zie ook geen andere
manier oom uit deze cirkel te komen. Ik weet dat dit niet echt juridische
taal is en misschien een beetje kort door de bocht dus als iemand dit beter
kan uitleggen graag. Misschien ben ik wel verkeerd voorgelicht. Ik ben geen
jurist. En wat is er gebeurd met een wet die zegt dat je onschuldig bent tot
het tegendeel is bewezen? Simsalabam, geen paspoort, U wordt opgesloten. Hoe
dan ook, het lijkt er op dat ik hier nog wel een tijd ga blijven maar mijn
verblijf hier is een keuze in zekere zin. Mijn hart gaat uit naar alle
mensen die deze keuze niet zelf hebben gemaakt maar echt geen paspoort
hebben en niet terug naar hun land van herkomst kunnen of willen en
opgeslokt worden door dit systeem. Bedankt voor alle kaarten, brieven,
puzzels, beltegoed en geluidsdemo’s.

NNpL133cm1107051153
01-01-1920
550596
uniek nr: 218

Groeten de Bajesboot.

[ENGLISH]
Statement from Prisoner NN1153
July 27, 2011, Zaandam, Netherlands

Here is a little morsel out of the mind of an anonymous prisoner. Here I am,
with my good behaviour, in the hopeless cycle of the illegal alien policy of
a system with borders which know no borders. Oh yes, there is a way out of
course: have someone bring my passport, and Abracadabra! — You may
participate again. *NO* I won’t participate. This system which excludes
people and locks them up only causes me great disgust, and showing my
passport is for me equal to going along with the system.

**NO NEVER**

Passports do not exist in order to make travelling easier. On the contrary,
they mean that whoever doesn’t have one can’t move around freely. (I am
consciously avoiding the issue of work and money, because you can always
work if that’s what you want, and money is a fiction, but that’s another
story). Is it, then, in order to guarantee a smoothly functioning system of
laws and rights? Sure, keep right on dreaming. This system doesn’t exist. It
is their word against yours, and who do you think is going to win that? And
shouldn’t you have the right to appeal to a higher judge? (Pop! — sorry, one
less balloon). As a Dutch person you are assumed to know the law. OK, but
I’m not Dutch, after all (tee-hee). Do I get a lawyer, then? Yes and no.
Yes, but a lawyer costs money, which I don’t believe in (apart from  the
question of whether or not I actually have any). Won’t the lawyer get paid,
then? Yes, the state will pay the lawyer. The problem is simply that in
order to receive the state subsidy for the higher appeal, the lawyer will
have to have my name, which I won’t give to anyone, and I don’t believe in
Money, so I also don’t want to pay it myself, and I also don’t want to have
other people pay it for me, out of solidarity with the people who don’t have
any money. I simply see no way out of this cycle. I’m aware that this isn’t
exactly juridical language, and perhaps a little over-simplified, so if
anyone can explain this better, please do. Maybe I’m just misinformed. I
haven’t studied law. And what happened to the presumption that you’re
innocent until the contrary is proven? Simsalabam, no passport, you will be
locked up. So, it looks like I will be staying here a while longer, but my
staying here is in some way a choice. My heart goes out to all the people
who haven’t made this choice voluntarily, but really don’t have a passport,
and can’t or don’t want to go back to their land of origin and are swallowed
up by this system. Thanks for all the cards, letters, puzzles, phone credit
and noise-demos.

No-Name Prisoner Number NNpL133cm1107051153
01-01-1920
550596
unique number: 218

Greetings from the Prison-boat.

Posted in General | Comments Off on Statement from Prisoner NN1153

Schrijfavonden / Letterwriting evenings

Kijk in de agenda voor data & locaties! / Check the agenda for dates and locations!

Posted in General | Comments Off on Schrijfavonden / Letterwriting evenings

[IMPORTANT] Mogelijkheid hoger beroep vreemdelingen detentie / Possibility high appeal foreign detention

Na aanleiding van de arrestaties omtrent de ontruiming van Schijnheilig op 5 juli 2011, is er door advocaten Corrien Ullersma en Edward van Kempen op 18 juli 2011 een beroep gevoerd tegen de beslissing om de anonieme arrestanten in vreemdelingen bewaring te stellen. De uitspraak van de 6 mensen die nog NN vastzaten is afgelopen maandag bekent gemaakt: alle zaken verloren.
De uitspraak van de overige beroepen komt aanstaande maandag. De advocaten willen nu al graag inventariseren, mocht de uitspraak negatief zijn, wie er van deze mensen in hoger beroep wil tegen deze uitspraak.

Wil je in hoger beroep, stuur dan een mailtje naar info@arrestantengroep.org. (Voor zaterdag 30 juli, aanstaande zaterdag dus)
In deze mail moet staan:
– je NN-nr en dat je bereid bent dit hoger beroep op je naam wilt voeren. Helaas kunnen in Nederland hoger beroepen niet anoniem gevoerd worden.
– je BSN (Burger service nummer). Als je geen BSN nummer hebt (dit krijg je als je in de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven staat) vermeld dit dan ook. Dan gaan de advocaten proberen een toevoeging te krijgen dmv je V-nr (vreemdelingen nummer) en een ondertekende verklaring. Als je wel een BSN nummer hebt moet je deze opgeven anders accepteert de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging niet.
– je naam
– je adres

Deze informatie is nodig zodat de advocaten voor hoger beroep procedure toevoegingen kunnen aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In verband met de kostendekkingen kunnen deze beroepen enkel gevoerd worden als deze gegevens aan de Raad worden verstrekt. Deze gegevens gaan alleen naar de Raad en zullen nooit bij de IND oid komen.

Wil je deze informatie niet via de mail versturen, bel dan naar de arrestanten telefoon: 06 42 41 34 96 om een afspraak te maken om deze gegevens bij ons langs te brengen voor zaterdag 30 juli

[ENGLISH]
On Monday the 18th of July lawyers Corrien Ullersma and Edward van Kempen went to court to appeal against the decision to put the anonymous arrestees of the 5th of Juli 2011 in foreign detention. The verdict of the 6 people who were still held at detention facilities was last Monday: all 6 cases lost.
The verdict of the rest of the appeals will be given on coming Monday (1st of August). The lawyers are would like to know now already, in case the appeals will be lost as well, who want to go in high appeal against the verdict.

So if you are interested in this, send and email to info@arrestantengroep.org (before Saturday July 30)
We need you to give is in that email the following information:
– Your NN-number, and that you are willing to do this high appeal on your name. Unfortunately it is not possible in Holland to go in High Appeal anonymous.
– Your BSN (Burger service number). If you don’t have a BSN-number (you get this if you are registered in Holland) please let us know too. The lawyers will try for those who don’t have the BSN nr to get a toevoeging at Raad voor Rechtsbijstand. If you do have a BSN nr you have to give it, otherwise the Raad will not accept the toevoeging.
– Your name
– Your address

All this information is needed so the lawyers can ask for toevoegingen at the Raad vow Rechtsbijstand. Because of the high costs for the high appeal, this can only be done if the Raad gets all this info. This information will only go to the Raad and will never end up at the IND or something like that.

If you don’t want to send all this personal information in an email, please call the arrestantengroep at 06 42 41 34 96 so we can make an appointment and you can bring the info to us. (note: everything needs to be at us before Saturday 30th of July!)

Posted in General | Comments Off on [IMPORTANT] Mogelijkheid hoger beroep vreemdelingen detentie / Possibility high appeal foreign detention

Meer aanvallen op BAM / More attacks on BAM

Indymedia artikel / article

Claim brief LAF.

Het Links Anarchistisch Front heeft in de nacht van zaterdag 23 juli op zondag 24 juli 2011 de bouwlocatie van bouwbedrijf BAM in Oosterwolde afgebrand.

Bouwbedrijf Bam werkt op schiphol aan de nieuwe uitzet bajes voor mensen met of zonder papieren, dit kunnen en zullen wij niet laten gebeuren.Dit deportatie centrum zal er dan ook nooit komen!

Deze actie dragen wij op aan de 11 mensen levens die zijn omgekomen bij de schiphol brand: Hun strijd is onze strijd!

Op de muur werd door de activisten van het LAF een duidelijke tekst achter gelaten:’Hun lijden is ons lijden’ en ‘Stop deportaties LAF’ en tot slot ‘Leers we weten je te vinden!’

Het LAF staat voor Links Anarchistisch Front dat door directe actie strijd tegen het kapitalistische systeem en de in onze ogen extreem rechtse kabinet.

Het Links Anarchistisch Front zal alle middelen gebruiken om dit extreem rechtse kabinet te stoppen, bij de acties van het LAF zal getracht worden om GEEN menselijke of dierlijke slachtoffers te maken (gebeurt dit wel dan is het per definitie GEEN LAF actie) maar de kapitalisten van deze maatschappij hard economisch te raken.

Velen acties zullen volgen! LAF

Posted in General | Comments Off on Meer aanvallen op BAM / More attacks on BAM

UPDATE: 2 arrestanten vrij uit Zestienhoven / 2 arrested free from Zestienhoven

Vanochtend om 11 uur zijn de twee meisjes die in detentiecentrum Zestienhoven zaten vrijgelaten na het geven van hun paspoort

This moring at 11am, the two girls who were in Detentie centrum Zestienhoven, have been released after they gave their passports

Gister heeft de rechtbank te Utrecht geoordeeld dat de 6 mensen die nog vast zaten in vreemdelingen detentie na aanleiding van de arrestaties omtrent de ontruiming van Schijnheilig terecht zijn over gedragen aan de vreemdelingen politie. Met andere woorden: de NN-ers hebben hun beroep verloren.

Continue reading

Posted in General | Comments Off on UPDATE: 2 arrestanten vrij uit Zestienhoven / 2 arrested free from Zestienhoven

Solidarity Cinema (Bremen)

Maandag 18 juli hebben kameraden in Bremen een solidariteits cinema-avond georganiseerd in een sociaal centrum in Bremen. Rond de 60 mensen hebben gekeken naar video’s van de ontruiming van Schijnheilig en de ‘Kraken draait door’ demonstratie.

Het geld dat die avond opgebracht is, is gedoneerd aan de Arrestantengroep en komt ten behoeve van de arrestanten van 5 juli.

———————————————————————————–

Monday the 18th of july, comrades in Bremen organised a solidarity cinema night in their social centre. Around 60 people watched videos of the eviction of Schijnheilig and the ‘Kraken draait door’ demonstration.

All the money made that night has been donated to the Arrestantengroep and will be used for the costs of legal support for the arrested on the 5th of july.

 

Posted in General | Comments Off on Solidarity Cinema (Bremen)

28-07 Opening Activistische Salon (door Schijnheilig) 20.00

Op donderdag 28 juli zal in de Vondelbunker in het Vondelpark (8a) de Activistische Salon van Amsterdam geopend worden. De Activistische Salon wordt georganiseerd door de organisatoren van voormalig gekraakt Cultuurcentrum Schijnheilig en zal voorlopig plaatsvinden op de donderdagavonden in de Vondelbunker van 20.00 tot 00.00 uur.

De eerste salon zal als thema hebben het inzetten van vreemdelingendetentie tegen de mensen die op straat demonstreerden tegen de ontruiming van Schijnheilig. Daarnaast zal meer info worden gegeven over nieuwe acties en zullen we samen brieven en kaarten schrijven naar de jongens die nog vast zitten.

 

 

Posted in General | Comments Off on 28-07 Opening Activistische Salon (door Schijnheilig) 20.00